ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมและเหรียญทองที่หนึ่งตลอดหลักสูตร) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๕๐๐)
 • ปริญญาเอก (Laboratory medicine) มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๖)
 • อนุมัติบัตร อายุรศาสตร์ วักกะวิทยาและพิษวิทยา จากแพทยสภา
ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๐๙ อาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๓ อาจารย์เอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙ อาจารย์ชั้นพิเศษ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๑ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๕ ศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ เกษียณอายุราชการ
ประวัติการทำงานวิชาชีพ
 • พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๒ แพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๓ เฟลโล่ในแผนกอวัยวะเทียม คลีฟแลนด์คลินิก คลีฟแลนด์ โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๗ เฟลโล่ในวิชาอายุรศาสตร์ สาขาโรคไต มหาวิทยาลัยโคโลราโด เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๓๘ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงานบริหา
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๓๘ หัวหน้าหน่วยโรคไตและศูนย์ประสานงานโรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๓ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๗ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
ผลงานวิชาการ

งานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ในวารสารและตำรามากกว่า ๓๙๐ เรื่องในด้านต่าง ๆ ได้แก่

 • การแสดงทางคลินิกและพยาธิสรีรวิทยาของโรคไตจากโรคเมืองร้อน  – พิษธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของไต
 • การเปลี่ยนแปลงของน้ำและเกลือในร่างกายจากโรคเมืองร้อน  – ปัญหาโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้าที่อื่น ๆ ที่เคยปฏิบัติ
 • ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย – กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล สาขาแพทยศาสตร์ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ – อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อายุรศาสตร์
 • ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อายุรศาสตร์ สาขาโรคไต
 • นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย – คณะบรรณาธิการของวารสาร Medicine International
 • กรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข – กรรมการยาแห่งชาติ
 • อนุกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กรรมการวัคซีนแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการวิจัยโรคเลปโตสไปโรสิสของกระทรวงสาธารณสุข
 • กรรมการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ – ศูนย์ชำนาญการระดับชาติในประเทศไทย
 • อนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ประธานเครือข่ายประสานงานศูนย์วิชาการร่วมองค์การอนามัยโลก Councilor, Asian-Pacific Society of Toxinology – Senior Consultant Editor, Nephrology
 • President, Asian-Pacific Society of Nephrology – Editorial Board, Kidney
 • Councilor, International Society of Nephrology
 • Associate Editor, American Journal of Kidney Diseases
 • Chairman, Asian Subcommittee, ISN Commission for Global Advancement of Nephrology
 • Advisory Board, Nature Clinical Practice Nephrology
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ – เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๓
 • เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ ๑ – รางวัลแพทย์ดีเด่น วิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง “โรคไตในมาลาเรีย” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ – รางวัลแพทย์ดีเด่น แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัลแพทย์ดีเด่นระดับนานาชาติ มูลนิธิโรคไตแห่งสหรัฐอเมริกา รางวัลแพทย์ดีเด่นในกลุ่มประเทศ อาเซียน
 • รางวัลสำหรับการบุกเบิกความรู้โรคไตในภาคพื้น Asia Oceania จากสมาคมโรคไตนานาชาติ
 • รางวัล Kenzo Oshima สำหรับงานบุกเบิกโรคไตเมืองร้อนจากสมาคมโรคไตในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
หน้าที่ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย – ผู้ช่วยเลขาธิการสถานเสาวภา กรรมการสภากาชาดไทย
 • กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
 • กรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย อาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานชมรมเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย
ผลงานวิชาชีพ
 • ริเริ่มรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยไตเทียมในประเทศ – ส่งเสริม วิจัย และการผลิตชีววัตถุของสถานเสาวภา
ความเชี่ยวชาญ
 • โรคไตที่เกี่ยวข้องกับโรคเมืองร้อน  พิษธรรมชาติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) พ.ศ. ๒๕๓๓
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๓๖
ฐานข้อมูลวิชาการ