ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล

ภาคีสมาชิก

แต่งตั้งเมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ    ประเภทวิชาเทคโนโลยี  สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เยื่อ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๓๙
 • ปริญญาโท สาขาวิชาเปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๒
 • ปริญญาเอก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๘
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • นักวิจัย ๑ (PG๑๖) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๕๑)
 • นักวิจัย ๒ (PG๑๗) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๘)
 • นักวิจัย ๓ (PG๑๙) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)
ประวัติการทำงานวิชาชีพ
 • เลขาธิการ สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๖)
 • กรรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นาโนเทคโนโลยี สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๖๐)
 • คณะทำงานทางด้านเทคนิค การจัดทำแผนที่นำวิจัยและพัฒนาทางด้านนาโนเทคโนโลยี ฉบับแผน ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔, สวทน. (พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๕๙)
 • ประธานอนุกรรรมการเทคนิค โครงการฉลากนาโน (NanoQ) สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน)
ประวัติการทำงานบริหาร
 • หัวหน้าห้องปฎิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริดและนาโนคอมพอสิท (PG๑๘) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๘)
 • ผู้อำนวยการหน่วยมาตรวิทยานาโนวิเคราะห์และวิศวกรรม (PG๒๐) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๑)
 • ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย (PG๒๐) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน)
ผลงานวิชาการ
 • Chaiwichian S, Wetchakun K, Phanichphant S, Kangwansupamonkon W, Wetchakun N. The effect of iron doping on the photocatalytic activity of a bi2wo6–bivo4 composite. RSC Adv. 2016; 6: 54060-68.
 • Kangwansupamonkon W, Klaikaew N, Kiatkamjornwong S. Green Synthesis of Titanium dioxide/acrylamide-based hydrogel composite, self degradation and environmental applications. Euro Polym J. 2018, 107: 118-131.
 • Knijnenburg JTN, Laohhasurayotin K, Khemthong P, Kangwansupamonkon W. Structure, dissolution, and plant uptake of ferrous/zinc phosphates. Chemosphere. 2019, 223: 310-318.
ผลงานวิชาชีพ
 • พจนานุกรมศัพท์นาโนเทคโนโลยี สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ความเชี่ยวชาญ
 • พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมาก วัสดุศาสตร์ วัสดุนาโน
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • รางวัล The ScienceDirect Top 25 Hottest Articles in Materials Science (April to June 2014), จากสำนักพิมพ์ Elsevier, ชื่อผลงาน Highly efficient visible-light-induced photocatalytic activity of Bi2WO6/BiVO4 heterojunction photocatalysts. Materials Research Bulletin, 2014, 54: 28-33., (พ.ศ. ๒๕๕๘)
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ, จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ชื่อผลงาน Toxicological evaluation of silver nanoparticles containing fabrics, (พ.ศ. ๒๕๕๘)
 • รางวัลเกียรติยศ Excellent Achievement Award, จากงาน International Exhibition of Inventions ครั้งที่ ๔๖ ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ชื่อผลงาน Controlled release fertilizer by coating with biodegradable nanocomposite polymer film, (พ.ศ. ๒๕๖๑)
 • รางวัลเหรียญทอง Gold Medal Award, จากงาน International Exhibition of Inventions ครั้งที่ ๔๖ ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ชื่อผลงาน Conversion of polystyrene foam waste to a high performance oil and organic solvent adsorbent, (พ.ศ. ๒๕๖๑)
ฐานข้อมูลวิชาการ