ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ สาขาวิชาเคมี ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
 • B.Sc. (Chemistry) (เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย, ๒๕๐๙
 • Ph.D. (Organic Chemistry) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน วิทยาเขตแมดิสัน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๔
ประวัติการทำงาน
 • หัวหน้าภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗–๒๕๔๔
 • ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕
 • ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางเคมี: โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๒-ปัจจุบัน
 • Scientific Advisory Committee (SAC) ของ International Foundation For Science (IFS), ๒๕๔๖-ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาทางวิชาการและด้านต่างประเทศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๖-ปัจจุบัน
 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนศึกษาและทุนกิจกรรมวิชาการ คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๗-๒๕๔๘
 • คณะกรรมการในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับอุดมศึกษา, ๒๕๔๙-ปัจจุบัน
ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์
 • PlaitanoidTM  เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากไพล  (Zingiber cassummunar)
 • LotusiaTM   เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากเกสรบัวหลวง  (Nelumbo nucifera)
งานวิจัย
 • “Bioactive Natural Products from Tropical Forests”, Proceedings of the Congress on 2000 Years of Natural Products Research: Past, Present and Future, 2000; 193-213
 • สิทธิบัตรในระดับนานาชาติเรื่อง “Isolation, Preparation and Anticancer Activity of Novel Xanthone Compounds From Dasymaschalon sootepense”, Eur. Pat. Appl. (2001), 17pp. CODEN: EPXXDW EP 1065210 A1 20010103 Designated States R: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE, MC, PT, IE, SI, LT, LV, FI, RO.
บทความ
 • “Samarium dienolate mediated stereoselective synthesis of anti-1,3-diol monoesters via aldol-Tishchenko reaction.” V. Reutrakul, J. Jaratjaroonphong, P. Tuchinda, C. Kuhakarn, P. Kongsaeree, S. Prabpai, M. Pohmakotr, Tetrahedrom Lett., 47(27), 4753-4757 (2006).
 • “Cytotoxic arylnaphthalide lignan glycosides from the aerial parts of Phyllanthus taxodiifolius.” P. Tuchinda, A. Kumkao, M. Pohmakotr, S. Sophasan, T. Santisuk, V. Reutrakul, Planta, Med., 72(1), 60-62(2006).
 • “A Direct Catalytic Asymmetric Mannich-type Reaction via a Dinuclear Zinc Catalyst: Synthesis of Either anti-or syn-α-Hydroxy-ß-Amino Ketones”, B.M. Trost, J. Jaratjaroonphong and V. Reutrakul, J. Am. Chem. Soc., 128, 2778-2779(2006).
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ๓ ครั้ง, ๒๕๓๙-๒๕๔๖
 • รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทยประเภทบุคคล, ๒๕๓๘
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๐
 • รางวัลผลงานเกียรติยศ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๕
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๗
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๘ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๘
 • INVENTOR AWARD สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๙
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ฐานข้อมูลวิชาการ