ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สุระกำพลธร

ภาคีสมาชิก

แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมวิศวกรรมไฟฟ้า วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๑๘
 • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๒๑
 • ปริญญาเอก Electronics, University of Kent Canterbury, Canterbury, U.K., ๒๕๒๗
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๔๒
 • ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๔๒ – พ.ศ. ๒๕๕๕
ประวัติการทำงานบริหาร
 • รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๔๓๐ – พ.ศ. ๒๕๓๔
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพ.ศ. ๒๔๓๗ – พ.ศ. ๒๕๔๑
 • ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๔๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลงานวิชาการ
 • หนังสือหรือตำรา ๔ เล่ม และ book chapter ๒ บทความ
 • บทความวิจัยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ๗๖ บทความ
 • บทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๑๐๖ บทความ
 • บทความวิจัยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ๒๔ บทความ
ความเชี่ยวชาญ
 • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบระบบประมวลผลสัญญาณ
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ด้านฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๙
 • ทุนและรางวัลส่งเสริมวิชาชีพนักวิจัย ประเภททุนนักวิจัยอาวุโส จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙
 • EDN Asia Innovator Award, EDN Asia, Cahers Asia, a Division of Reed Elsevier Ltd., 1997. (พ.ศ. ๒๕๔๐)
 • รางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑
 • รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖ และ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙
 • อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗
 • รางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศ ๕๐ ปี พระจอมเกล้า ด้านความสำเร็จด้านอาชีพและหน้าที่การงาน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๕
 • The award in recognition of International Cooperation for Thailand’s Educational and Industrial Development จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๖
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ดิเรกคุณาภรณ์ ขั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
 • มหาวชิรมงกุฏ พ.ศ. ๒๕๔๖
 • มหาประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๔๙
ฐานข้อมูลวิชาการ