ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ

ราชบัณฑิต

แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๒๕ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๒๗
 • ปริญญาโท Master of Science Oral Medicine, University of London, London, United Kingdom, 1987
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๔๕
 • ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก), ทันตแพทยสภา, พ.ศ. ๒๕๔๑
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.๒๕๔๗ – พ.ศ.๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะทำงานปฏิรูปการศึกษาขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในคณะกรรมาธิการ
 • การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประวัติการทำงานวิชาชีพ
 • รองเลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๓)
 • เลขาธิการองค์การผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๖)
ประวัติการทำงานบริหาร
 • คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๓)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลงานวิชาการ
 • Buajeeb W, Kraivaphan P, Amorn C, Triratana T. Frequency of micronucleated exfoliated cells in oral lichen planus. Mutat Res 2007;627(2):191-6.
 • Rahman R, Poomsawat S, Juengsomjit R, Buajeeb W, Overexpression of Epstein-Barr virus-encoded latent membrane protein-1 (LMP-1) in oral squamous cell carcinoma. BMC Oral Health. 2019;19(1):142. doi: 10.1186/s12903-019-0832-3.
 • วรานันท์ บัวจีบ. การวินิจฉัยและการรักษาแผลและตุ่มพองในช่องปาก Diagnosis and Treatment of Oral Ulcerative and Vesiculobullous Lesions. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด;๒๕๕๙. หน้า ๑-๑๗๐
ผลงานวิชาชีพ
 • ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมุนไพรไทยทางทันตกรรม: ยาสีฟันพริกพราน และน้ำยาบ้วนปากพริกพรานที่ได้จดแจ้งผลิตภัณฑ์กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมต่อยอกเชิงพาณิชย์ ผู้ประดิษฐ์: ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ, ศ. ดร. ภญ.วีณา  จิรัญฉริยากูล, ผศ. ดร. ทพญ.วรางคณา  ชิดช่วงชัย
ความเชี่ยวชาญ
 • สาขาทันตแพทยศาสตร์, สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • รางวัลชมเชยผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประเภททั่วไป จากสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๘
 • IADR/Colgate Research in Prevention Award 79th IADR General Session, Chiba, Japan 2001
 • ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทบริหาร
 • ศิษย์เก่าดีเด่นในโครงการ ๕๐ ศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๒
 • ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๒
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)      เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)              เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ฐานข้อมูลวิชาการ