ศาสตราจารย์ ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ประเภทวิชา วิศวกรรมโยธา สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
 • จบปริญญาวิศวกรรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๔
 • จบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัญฑิต (M. Eng.)  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๖
 • จบปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)  University of California at Berkeley พ.ศ. ๒๕๒๑
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์วิชาวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ๒๕๒๑ ตำแหน่งสูงสุดคือ อธิการบดี
 • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยโตเกียว พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๘
 • อุปนายก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๒ สมัย)
 • ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาวิจัยอุบัติภัย ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (๒ สมัย)
 • คณะกรรมการ บริษัทท่าอากาศยานไทย (มหาชน) จำกัด ๒๕๔๘-๒๕๔๙
 • คณะกรรมการเร่งรัดการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ๒๕๔๕-๒๕๔๗ (รองประธาน)
 • คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ๒๕๔๖-๒๕๔๘
 • คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๒๕๔๕-๒๕๔๘
 • ประธานคณะอนุกรรมการมาตรการป้องกันอัคคีภัยอาคารสูง ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
 • ประธานคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (๒ สมัย)
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • ทุนฟุลไบรท์จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ไปศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคาลิฟอร์เนีย เบอร์คเล่ย์ ๒๕๑๖
 • ได้รับรางวัลคิดค้น/สิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๓๐ ของสภาวิจัยแห่งชาติ
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐
 • “วิศวกรดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๑” จากสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๔๒” ของสภาวิจัยแห่งชาติ ในสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย
 • “The Nishino Medal” in recognition for international contribution in Structural Engineering at East Asia-Pacific Conf. on Structural Engineering & Construction in 2008.
 • “Honoris Causa Doctor of Science (D.Sc.)” from Sam Higginbottom Institute of Agriculture Technology and Sciences (SHIATS) on 20 November 2014
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (ชั้น ๔)   ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖
ฐานข้อมูลวิชาการ