รองศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์ วงศ์แก้ว

วัน เดือน ปี เกิด

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘

ภาคีสมาชิก

แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการดำเนินงานสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
 • กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์ วาระ (พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2561)
ประวัติการศึกษา
 • B.S. (with Highest Honors) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตดาวิส สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๐
 • M.S. (Plant Physiology) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตดาวิส สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๑
 • Ph.D. (Plant Physiology) สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๖
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • อาจารย์โท วิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี
 • อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Deputy Director for Program, Center for Tropical Biology; South-East Asian Minister of Education Organization เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย
 • Research Assistant มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตดาวิส สหรัฐอเมริกา
ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์

เครื่องตัดชิ้นส่วนพืชเพื่อการตรวจปริมาณฮอร์โมนพืชโดยเทคนิค bioassay

งานวิจัย
 • การตรึงไนโตรเจนในบริเวณรากอ้อย, ๒๕๒๓-๒๕๒๕
 • อิทธิพลของแสงและธาตุอาหารบางชนิดต่อผลผลิตของว่านหางจระเข้, ๒๕๒๘-๒๕๓๐
 • การคัดพันธุ์ข้าวโพดต้านทานเชื้อ Aspergillus flavus, ๒๕๓๐-๒๕๓๑
 • การขยายพรรณพืชที่มีค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย, ๒๕๓๕-ปัจจุบัน
 • น้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้ในประเทศไทย, ๒๕๓๗–ปัจจุบัน
ตำราและบทความทางวิชาการ
 • ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ทั่วไป
 • สรีรวิทยาของพืชเบื้องต้น
 • ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี
 • แสงและการเจริญเติบโตของพืช
 • ฯลฯ
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • Borden Agricultural Award
 • Intern Fellow, University of California Board of Regents
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาวชิรมงกุฎ
ฐานข้อมูลวิชาการ