ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

ราชบัณฑิต

ภาคีสมาชิก

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์ วงศ์แก้ว
 • ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สุระกำพลธร
 • ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา
 • ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
 • ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
 • ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
 • ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
 • ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
 • ศาสตราจารย์ ดร.มะลิ หุ่นสม
 • ศาสตราจารย์ ดร. ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
 • ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล
 • ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง
 • ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ
 • ศาสตราจารย์ ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์
 • ศาสตราจารย์ นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
 • รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.เกศนี โชติวานิช