ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภา
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๗ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๗ วุฒิบัตรแสดงความรู้ และความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๒
 • หลังปริญญา: King’s College Hospital Medical School, London, U.K. พ.ศ. ๒๕๒๗
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๔
 • ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปี ๒๕๒๔-๒๕๒๗
 • รองศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๔๓๓
 • ศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐
 • หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ปี พ.ศ. ๒๕๓๕-ปัจจุบัน
ประวัติการทำงานวิชาชีพ
 • อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ – ปัจจุบัน
ประวัติการทำงานบริหาร
 • ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานวิชาการ
 • มากว่า ๕๗๓ เรื่อง บนฐานข้อมูล PubMed มีการอ้างอิงมากกว่า 17862 ครั้ง H-index= 61 (วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒)
 • โรคทางด้านไวรัสวิทยา โรคอุบัติใหม่ โรคตับ และกุมารเวชศาสตร์
เกียรติคุณที่ได้รับ

๒๕๓๒ รางวัลผลงานวิจัยดี เรื่อง ไวรัสตับอักเสบและการป้องกัน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๔ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง การดูแลทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ บี ผลการศึกษาระยะยาว ๕ ปี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๖ รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม เรื่อง ปัญหาและการป้องกันไวรัสตับอักเสบ จากสภาวิจัยแห่งชาติ
๒๕๔๐ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๔๐ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๒๕๔๐-๒๕๕๐ เมธีวิจัยอาวุโส สกว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๒๕๔๖ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย
๒๕๔๖ รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุดประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย
๒๕๔๗ รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมเรื่อง ไข้หวัดนก จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๒๕๔๙ รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม เรื่อง ไข้หวัดนกในประเทศ จากสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๒๕๕๐ รางวัลปาฐกถาประสงค์ ตู้จินดา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๕๑ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๕๕ ด้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๒๕๕๘ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์
๒๕๕๘ รางวัลศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ประเภทรางวัลเกียรติยศ
๒๕๖๑ รางวัลแพทย์ต้นแบบ จากแพทย์สภา
๒๕๖๒ รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รางวัลทุนวิจัยแกนนำ จาก สำนักงานวิจัย (สวทช)
๒๕๖๒ รางวัลในฐานะอุทิศตนทำงานและเผยแพร่ความรู้ทางพันธุสาสตร์อย่างต่อเนื่องและทำคุณประโยชน์ต่อเนื่อง จากสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
๒๕๖๒ รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทำประโยชน์ทางด้านวัคซีน (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ท.ม. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย        ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘        ท.ช. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก   ๕ ธันวาคม ๒๕๓๒
 • ป.ช. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย       ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕        ป.ช. ประถมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘
 • ม.ว.ม. มหาวชิรมงกุฎ      ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘        ม.ป.ช. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔
 • ร.จ.ภ. เหรียญจักรพรรดิมาลา    ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗
ฐานข้อมูลวิชาการ