ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2521 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประเภท แพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณพิตย์, มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์(มหิดล) พ.ศ.2508
 • ปริญญาเอก Doktor der medizin, Freie Universitaet เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี, ๒๕๑๗
 • Sportarzt เวชศาสตร์การกีฬา Deutsche Sportarzte Bund. – Facharzt fuer Orthopaedie
ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • ประธานสำนัก วาระ (พ.ศ.2559 – พ.ศ. 2560)
 • ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสหวิทยาการ วาระ (พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน)
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • ตำแหน่งอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2511-2543
 • ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2547-ปัจจุบัน
 • ประธานเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-บรมราชกุมารี พ.ศ.2551-ปัจจุบัน
 • เป็นที่ปรึกษาดำเนินการโครงการหมอพื้นบ้านในการรักษาโรคกระดูกหัก สำนักการแพทย์พื้นบ้านกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ พ.ศ.2552 ถึงปัจจุบัน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2545-2556
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม พ.ศ.2551-2553
 • เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สถาบันประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
 • เป็นกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เป็นกรรมการตัดสินผู้สมควรได้เลื่อนตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์
 • เป็นกรรมการอ่านพิจารณางานผู้ขอรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ประวัติการทำงานวิชาชีพ

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณในวิชาออโธปิดิกส์   – ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิชาการ
 • ยงยุทธ วัชรดุลย์; เฝือก; ใน สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒๐. กรุงเทพฯ : ไทยมิตร การพิมพ์, ๒๕๒๙ : ๑๒๕๔๒-๑๒๕๔๕.
 • ยงยุทธ วัชรดุลย์; การปลูกกระดูกข้ามคน; ใน สารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๑๐. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัด, ๒๕๓๑ : ๒๖๓-๒๗๑.
 • ยงยุทธ วัชรดุลย์; คำศัพท์ที่ควรทราบ; ใน : วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม (บรรณาธิการ). ตำราออร์โธปิดิกส์ขอนแก่น: สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย / ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย. ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท ๒๕๓๙ : ๔๖-๕๔.
 • Vajaradul, Y. Bone Banking in Thailand; A 10 Year Experience (1984-1994). Clinical Orthopedics and Related Research 1996; 323 : 173-180.
 • Vajaradul, Y. Application of Allografts in Orthopaedic Surgery; Advances in Tissue Banking, World Scientific 2000; 4.
  ประดิษฐ์หมอนสุขภาพ; หมอนลักยิ้ม; และได้รับจดสิทธิบัตรเลขที่ ๐๑๐๑๐๐๑๕๐๑ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ออกแบบการออกกำลังกายอย่างง่ายรายชั่วโมงเพื่อสมาธิ รับทุนจากองค์การอนามัยโลก พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ตำรา, การวัดทางออร์โธปิดิกส์, โครงการตำราศิริราช
ผลงานวิชาชีพ
 • ทำหน้าที่การศึกษาของนักศึกษาแพทย์ที่ปฏิบัติงานภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.2519-2529
 • ผู้อำนวยการศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ พ.ศ.2527-2543
 • กรรมการสอบวุฒิบัตรด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.2559
ความเชี่ยวชาญ
 • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ บรรณาธิการวารสาร Interdisciplinary Research Review
 • ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกด้านธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ (Member of WHO Expert Advisory Panel on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation Committee)
 • นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีกรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • นายกก่อตั้งสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 • นายกก่อตั้งสโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, ๒๕๔๙
 • รางวัลเกียรติยศจิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กองบัญชาการทหารสูงสุดพ.ศ.2561
 • รางวัล Award APASTB ในการประชุม The 17th International Conference of Asia Pacific Association
  of Surgical Tissue Banks (APASTB 2018) ประเทศมาเลเซีย พ.ศ.๒๕๖๒
 • รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2561
 • รางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2562
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2544 – มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2539 – ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ.2549
 • รามกีรติ ฯ พ.ศ.2535 – เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 พ.ศ. 2538
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2536 – เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 3 พ.ศ. 2542
เครื่องราชอิสริยาภรณ์/เรื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ
 • Palme Academiques, Officier ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. 2532) – The Silver Elephant ประเทศอินเดีย (พ.ศ. 2542)
 • L,ordre National du Merite, Officier ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. 2542) – The Silver Tiger ประเทศบังคลาเทศ (พ.ศ. 2545)
 • Chairman Award สำนักงานลูกเสือโลกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (พ.ศ.2547)
 • Bronze Wolf สำนักงานลูกเสือโลก (พ.ศ.2551) – Scout Commendation Medal ประเทศกรีก (พ.ศ. 2551)
 • Extinguished Service Award สำนักงานลูกเสือโลกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (พ.ศ.2556)
ฐานข้อมูลวิชาการ