ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี (Applied Mathematics) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย, ๒๕๑๙
 • ปริญญาโท (Applied Mathematics) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย, ๒๕๒๑
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Mathematics) มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๘
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๐-๒๕๓๐
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๐-๒๕๓๒
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๒-๒๕๓๓
 • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๓-๒๕๓๙
 • ศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙
 • ประธานกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๓-๒๕๓๘
 • รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๓-๒๕๓๗
 • หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงาน
 • Lenbury, Y., Tumrasvin, N. Singular Perturbation Analysis of a Model for the Effect of Toxicant on a Single-Species System. Special Issue of the Mathl. Comput. Modelling on the Proceedings of International Conference on Nonlinear Systems in Biology and Medicine. July 17-20, 1996. Veszprem, Hungary.
 • Lenbury, Y., Ratanakul, C., Pahupongsap, S. and Amornsamankul, S. Analysis of Fast Kinetics Models for the Distribution of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans in Humans. J. Sci. Soc. Thailand. 24 (1998) 205-214.
 • Lenbury, Y., Neamvong, A., Amornsamankul, S. and Puttapiban, P. Modelling Effects of High Product and Substrate Inhibition on Oscillatory Behavior in Continuous Bioreactors. BioSystems. 49 (1999) 191-203.
 • Lenbury, Y., Rattanamongkonkul, S., Tumrasvin, N. and Amornsamankul, S. Predator-prey Interaction Coupled by Parasitic Infection : Limit Cycles and Chaotic Behavior. Mathl. Comput. Modelling. 30 (1999) 131-146.
 • Lenbury, Y., Ouncharoen, R. and Tumrasvin, N. Higher Dimensional Separation Principle for the Analysis of Relaxation Oscillations in Nonlinear Systems : Application to a Model of HIV Infection. IMA Journal of Mathematics Applied in Medicine and Biology. In press.
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ประจำปี ๒๕๓๖ จากสำนักงานคณะ กรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๔๑ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๒-๒๕๔๕
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาวชิรมงกุฎ
ฐานข้อมูลวิชาการ