ศาสตราจารย์ ดร.มะลิ หุ่นสม

ภาคีสมาชิก

แต่งตั้งเมื่อวันที่  ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี ประเภทวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐
  • ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔ Dr. de L’INPT (Chem.Eng.), INPT, Toulouse, France, ๒๐๐๑
ประวัติการทำงานวิชาการ
  • ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๖๑)
ผลงานวิชาการ
  • บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจำนวน ๗๓ เรื่อง
  • หนังสือ/ตำรา (ภาษาไทย) ๒ เล่ม
  • หนังสือ/ตำรา (ภาษาอังกฤษ) ๑ บท
ความเชี่ยวชาญ
  • ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า
  • การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการเคมีไฟฟ้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  ชั้นที่ ๒ เมื่อวันที่   ๒๘   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ตริตาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๓ เมื่อวันที่  ๕   เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ฐานข้อมูลวิชาการ