ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มนุวดี หังสพฤกษ์

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สาขาวิชาสมุทรศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการดำเนินงานสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
 • กรรมการจัดทำพจนานุกรมฉบับนักเรียน
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สมุทรศาสตร์) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ, ๒๕๐๕
 • Ph.D. (Chemical Oceanography) มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ, ๒๕๐๙
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๙–๒๕๔๒
 • ศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙-๒๕๒๓
ผลงาน
 • โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๓๖. แม่น้ำเจ้าพระยา รายงานเสนอต่อกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มีนาคม ๒๕๓๗. ๖๐ หน้า
 • Utoomprurkporn, W., Hungspreugs, M., Snidvongs, A., and Ratanachongkiat, S. 1999. Biogeochemical Implication of trace metal distribution in the South China Sea Area I, the Gulf of Thailand and East Coast of Peninsular Malaysia. P.86-99 in Proceedings of the First Technical Seminar on Marine Fishery Resources Survey in the South China Sea, Area I, 24-26 November 1997, SEAFDEC March 1999, 366 p.
 • Hungspreugs, M. 2001. The CUULONG Project on the Mekong Delta: A Southeast Asia-Europe Multidisciplinary Study of the Mekong Estuary, Pilot Phase 1996-1998. Keynote Speech at the Fifth IOC/WESTPAC International Scientific Symposium, Seoul, Korea, 27-31 August 2001.
 • Hungspreugs, M., Utoomprurkporn, W., Sompongchaiyakul, P. and Heungraksa, W., 2002. Possible impact of dam reservoirs and river diversions on material fluxes to the Gulf of Thailand. Paper presented at the Sixth Model Estuary Symposium: Large Deltas and their Impacts on the Coastal Zone, Joint Research Centre, Environment Institute, Ispra (VA), Italy, 5-7 July 2000. Marine Chemistry Vol 79, (3-4), 185-191.
 • ฯลฯ
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ฐานข้อมูลวิชาการ