ศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

ภาคีสมาชิก

แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สาขาวิชา เภสัชศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เภสัชศาสตร์วาระ(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๓๗ เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการผลิตสัตว์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พ.ศ. ๒๕๕๐
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๓๙
 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Pharmaceutics), Charles Sturt University, Australia, พ.ศ. ๒๕๔๕
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน)
 • ศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
 • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๕)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปาก (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗)
 • อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๖)
ประวัติการทำงานวิชาชีพ
 • เลขาธิการ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน)
 • กรรมการบริหาร สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)
ประวัติการทำงานบริหาร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
 • รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕)
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๑)
 • กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒)
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐)
ผลงานวิชาการ
 • ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า ๑๗๐ เรื่อง
 • บทคัดย่อและรายงานวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ๓๔๐ เรื่อง
 • บทความวิชาการ ๒๒ เรื่อง
 • หนังสือและบทในหนังสือ ๑๗ เล่ม/บท
 • คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ๙ เรื่อง
 • การถูกอ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล Google Scholar มากกว่า ๖,๔๐๐ ครั้ง, H-index ๓๘
ความเชี่ยวชาญ
 • เทคโนโลยีเภสัชกรรม/เภสัชอุตสาหกรรม
 • การออกแบบและพัฒนารูปแบบยา
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • Malaysia Controlled Research Society Award, ๒๕๕๙
 • รางวัลเภสัชกรดีเด่น (ด้านการวิจัยและพัฒนา), ๒๕๕๘
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๘
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช), ๒๕๕๖
 • 2012-2013 Thailand Distinguished Polymer Scientist, ๒๕๕๖
 • Nagai Award Thailand for Pharmaceutical Science Research, ๒๕๕๖
 • FAPA Ishidate Award (Pharmaceutical Research), ๒๕๕๕
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย, ๒๕๕๓
 • รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่, ๒๕๔๗
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.), ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.), ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ฐานข้อมูลวิชาการ