ผู้บริหาร สำนักวิทยาศาสตร์

ศ. ดร. ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร
ประธาน สำนักวิทยาศาสตร์

ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ
เลขา สำนักวิทยาศาสตร์