ผู้บริหาร สำนักวิทยาศาสตร์

ศ. กิตติคุณ นสพ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
ประธาน สำนักวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง
เลขา สำนักวิทยาศาสตร์