ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

 • ประธานคณะกรรมการบัญญัติศัพท์วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมเครื่องกล
  วาระ (พ.ศ. ๒๕๓๘ – ปัจจุบัน)
 • กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พลังงาน
  วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ, ๒๕๐๕
 • ปริญญาเอกสาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ, ๒๕๐๙
ประวัติการทำงาน
 • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีพลังงาน เอไอที
 • คณบดีคณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รองอธิการบดีฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ สาขาเทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร
 • ประธานกรรมการนโยบาย สกว.
 • ประธานอนุกรรมการพัฒนาการทำวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยอาเซียน
 • ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ๒, กพ.
 • กรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ผลงาน
 • งานวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมเครื่องกล, กระบวนการอุณหภาพ, เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ กว่า ๑๐๐ เรื่อง
 • ตำราด้านเธอร์โมไดนามิคส์, การเผาไหม้และการถ่ายเทมวล
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเร
 • วุฒิวิศวกร กว. และ วสท.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ฐานข้อมูลวิชาการ