ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • คณะกรรมการกิจการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี B.E. (Civil Engineering), University of Tasmania, Australia (พ.ศ. ๒๕๑๗)
 • ปริญญาโท M.E. (Civil Engineering), Uni. of New South Wales, Australia (พ.ศ. ๒๕๒๐)
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Civil Engineering), Uni. of New South Wales, Australia (พ.ศ. ๒๕๒๓)
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๒๕ – พ.ศ. ๒๕๒๘)
 • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๒๘ – พ.ศ. ๒๕๔๘)
 • ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๕๑)
 • ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน)
 • เมธีวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)
ประวัติการทำงานวิชาชีพ
 • รองประธาน สมาคมคอนกรีตไทย (พ.ศ.๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๕๒)
 • รองประธาน American Concrete Institute: Thailand Chapter (พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๕๒)
 • Editor in Chief , Engineering and Applied Science Research (พ.ศ.๒๕๕๙ – ปัจจุบัน)
ประวัติการทำงานบริหาร
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๒๘ – พ.ศ. ๒๕๓๕) ๒ วาระ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๓๕ – พ.ศ. ๒๕๓๘)
 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๓๘ – พ.ศ. ๒๕๔๑; พ.ศ. ๒๕๔๒ – พ.ศ. ๒๕๔๖)
 • สมาชิกวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๓๙ – พ.ศ. ๒๕๔๓)
 • ประธานกรรมการรถไฟ (พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๔๘)
 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน (พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๘)
 • นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๖๑)
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม สอวช. (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน)
ผลงานวิชาการ
 • แต่งและร่วมแต่งตำรา/หนังสือ ไทย ๔ เล่ม “เถ้าลอยในงานคอนกรีต” “ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต” “เถ้าแกลบในงานคอนกรีต” และ “ทฤษฎีและการทดสอบคอนกรีตเทคโนโลยี”
 • ร่วมแต่งและเป็นบรรณาธิการ ตำรา/หนังสือภาษาอังกฤษ ๒ เล่ม “Handbook of alkali-activated cements, mortars and concretes” และ “Eco-efficient masonry bricks and blocks: design, properties and durability”
 • ในฐาน SCOPUS: ๒๗๖ บทความ อ้างอิง ๘๒๘๐ ครั้ง H-index = ๔๙
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • เหรียญทองการพัฒนาแหล่งน้ำดีเด่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๔
 • กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น ปี ๒๕๔๕ เรื่องการพัฒนาการใช้เถ้าลอยลิกไนต์ไทย
 • ข้าราชการดีเด่นศรีมอดินแดง พ.ศ. ๒๕๔๖
 • อาจารย์ดีเด่นของ ปอมท. ประจำปี ๒๕๕๒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เมธีวิจัยอาวุโส สกว (พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๖๐)
 • ศาสตราภิชาน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๑)
 • พระธาตุพนมทองคำ พ.ศ. ๒๕๕๖
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 • Thomson Reuters Thailand Frontier Researcher Award พ.ศ. ๒๕๕๘
 • Toray Foundation Thailand: Science and Technology Award พ.ศ. ๒๕๕๘
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ฐานข้อมูลวิชาการ