ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๘)

คุณวุฒิ
 • เตรียมแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๔๙๔)
 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) (พ.ศ. ๒๔๙๘)
 • ปริญญาเอก (โลหิตวิทยา) มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๐๓)
 • ปริญญาเอก (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. ๒๕๐๔)
ตำแหน่ง
 • ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (พ.ศ. ๒๕๒๗)
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผน มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๓๐)
 • ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๐)
 • หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๐)]
 • กรรมการและเลขานุการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิ “อานันทมหิดล”
 • กรรมการศิริราชมูลนิธิ และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
 • ประธานกรรมการอำนวยการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
 • ประธานกรรมการมูลนิธิหมอชาวบ้าน
 • ประธานกรรมการมูลนิธิเด็ก
 • กรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
 • กรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธานกรรมการการกำกับทิศทางโครงการศึกษาวิจัย โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย
 • ประธานกรรมการวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข
เกียรติคุณ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ. ๒๕๓๔)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (พ.ศ. ๒๕๒๙)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
 • รางวัลเจ้าพระยาสมเด็จสุเรนทราธิบดีในฐานะครูแพทย์ที่ดีเป็นคนแรกของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (พ.ศ. ๒๕๑๒)
 • รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการรัฐ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
 • รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น (พ.ศ. ๒๕๒๖)
 • บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาการแพทย์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
 • เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (พ.ศ. ๒๕๒๘)
 • นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. ๒๕๓๑)
 • เหรียญเชิดชูเกียรติ “Tobacco or Health” ของ WHO (พ.ศ. ๒๕๓๓)
 • เหรียญ Comenius จาก UNESCO ปารีส (พ.ศ. ๒๕๔๑)
 • รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์” ประจำปี ๒๕๔๖ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม-ราชูปถัมภ์
ผลงานสำคัญ
 • เสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศมากกว่า ๖๐ ครั้ง
 • ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารต่างประเทศ ๑๓๓ เรื่อง
 • ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารไทย ๖๐ เรื่อง – เขียนบทความทางวิชาการและเรื่องต่าง ๆ ๑๔๐ เรื่อง