ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • ประธานสำนัก
  วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๕)
ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๕๐๗
 • American Academy of Pediatrics University Kansas Medical Center สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๙
 • Fellow in Renal Metabolic Diseases, University Oregon Medical School, ๒๕๑๑
 • Subspecialty American Academy of Pediatric Nephrology, ๒๕๒๒
ประวัติการทำงาน
 • แพทย์ สภากาชาดไทย, ๒๕๑๓-๒๕๑๕ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๕-๒๕๑๗
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๗-๒๕๑๙
 • รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙-๒๕๒๔
 • ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕
 • ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗
ผลงานวิชาการ
 • Glomerular endothelial dysfunction in renal disease : A new hypothesis in the pathogenesis
  of renal disease progression
 • Role of abnornal kinesis of hemostasis and altered hemorheology
  • Futrakul P. : Coagulation in glomerulonephritis and nephrotic syndrome : Its therapeutic
   intervention; in Takeuchi T., Sugino N., Ota K. (eds). Asian Manual of Nephrology,
   1981 SEAMIC, Tokyo pp. 89-95.
  • Futrakul P., Sitprija V., Yenrudi S. et al : Glomerular endothelial dysfunction determines
   disease progression : A hypothesis Am J Nephrol 1997; 17 : 533-400
  • Futrakul P., Campbell R.A. : Pathogenesis of acute poststreptococcal glomerulonephritis and
   its therapeutic implications. J. Med. Assoc. Thai 1969; 52 : 844-857
  • Futrakul P., Poshyachinda M., Mitrakul C. : Focal sclerosing glomeruls nephritis : A kinetic
   evaluation of hemostasis and the effect of anticoagulant therapy : a controllel study.
   Clin. Nephrol 1978; 10 : 180-186
  • Futrakul P., Poshyachinda M., Futrakul N. et al : Intrarenal hemodynamics alterations and
   tubular functions in nephrotic syndrome associated with FSGS : A pathogenetic and therapeutic
   in plication, in Andreucci VE, Dal Canton A. (eds) : Current Therapy in Nephrology, 1992
   Wichtig, Milan pp. 107-114
 • Role of abnormal renal perfusion and therapeutic implication
  • Futrakul P., Futrakul N., Sitprija V. : Enhanced reval perfusion improves function in severe
   nephrosis with focal segmental glomerulosclerosis. Nephrology 1995; 1 : 51-57
  • Futrakul N., Pochanugool C., Sitprija V. et al : Renal dysfunctions in glomeulonephropathy
   with rapidly declined renal failure. Renal Failure 1996; 18 : 557-565
  • Futrakul P., Sitprija V., sensirivatana R., Poshyachinda M., Futrakul N. : Microcirculatory
   failure and progressive renel disease; in Bunnag SC, Srikiatkhachorn A., Patumraj S.
   (eds) Third Asian Congress for Microcirculation 1997. Bologna pp. 53-58
  • Futrakul P., Poshyachinda M., Yenrudi S. et al : Intrarenal homodynamic abnormality in
   severe form of glomerulonephritis : Therapeutic benefit with vasodilators. J. Med.
   Assoc. Thai 1992; 75 : 375-385
   ฯลฯ
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, ๒๕๔๒ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ทุนรัชดาภิเษกสมโภช
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Medal Award, University Medical Sciences
 • Metra Award, Kansas University Medical Center
 • National Reserch Council Award
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ฐานข้อมูลวิชาการ