ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๐๓)
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๐๔)
 • ปริญญาโท Industrial Engineering, Northwestern University, Illinois, USA. (พ.ศ. ๒๕๐๗)
 • ปริญญาเอก Industrial and Systems Engineering, Georgia Tech (The Georgia Institute of Technology), Atlanta, Georgia, USA. พ.ศ. ๒๕๑๐)
 • ประกาศนียบัตร Advanced management Certificate, Wharton Graduate School of Business, held in Bangkok (พ.ศ. ๒๕๓๐)
 • ประกาศนียบัตร .International Management Certificate, Swellfish Institute of Management, Sigtuna City, Swediss (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • นายก วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐)
 • อุปนายกคนที่ ๑ วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๕๐)
 • ประธานสำนักวิทยาศาสตร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๔๘)
 • เลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๒ – พ.ศ. ๒๕๔๔)
 • ประธานคณะราชบัณฑิตที่ปรึกษา วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน)
 • ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ผังเมือง วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน)
 • กรรมการและที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน)
 • กรรมการชำระพจนานุกรม วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน)
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • Assistant Professor, School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Tech,Atlanta, Georgia, USA. (พ.ศ. ๒๕๐๘ – พ.ศ. ๒๕๑๑)
 • อาจารย์เอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๑ – พ.ศ. ๒๕๑๓)
 • Associate Professor, Industrial Engineering and Management Division, Asian Institute of Technology (AIT), คลองหลวง, ปทุมธานี (พ.ศ. ๒๕๑๓ – พ.ศ. ๒๕๒๕)
 • ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี (พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๒)
ประวัติการทำงานวิชาชีพ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (คตป.) สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, (พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๖๐) ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๘)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.สวีดิชมอเตอร์ (พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๕๘)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน Board of Trustees, Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๕๕)
ประวัติการทำงานบริหาร
 • Division Chairman, Industrial Engineering and Management Division, AIT (พ.ศ. ๒๕๑๕ – พ.ศ. ๒๕๒๓)
 • ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (พ.ศ. ๒๕๒๕ – พ.ศ. ๒๕๒๗)
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (พ.ศ. ๒๕๒๗ – พ.ศ. ๒๕๓๑)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทไมโครเนติคส์ จำกัด เครือซิเมนต์ไทย (พ.ศ. ๒๕๓๑ – พ.ศ. ๒๕๓๔)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด เครือซิเมนต์ไทย (พ.ศ. ๒๕๓๔ – พ.ศ.๒๕๔๐)
 • คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต (พ.ศ. ๒๕๔๑ – พ.ศ. ๒๕๔๒)
 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (พ.ศ. ๒๕๔๒ – พ.ศ. ๒๕๔๕)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด (พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๔๙)
 • รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร (พ.ศ. ๒๕๕๒)
ผลงานวิชาการ
 • หนังสือ ๖ เล่ม และบทความ ๕๖ บทความในวารสารนานาชาติและวารสารแห่งชาติในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการอุตสาหกรรม
 • ได้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ๖ คน ระดับปริญญาโท ๕๗ คน
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • สมาชิกสมาคมเกียรติยศวิศวกรรมอุตสาหการดีเด่น (Alpha Pi Mu), สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๑)
 • สมาชิกอาวุโส สมาคมเกียรติยศการวิจัยวิทยาศาสตร์ดีเด่น (Sigma Xi), สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๑)
 • ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมัชชาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
 • ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร (มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔)
 • ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
 • กรรมการอาชีพ (Chartered Director) .ในทำเนียบของสถาบันจัดการบริษัทไทย (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน)
 • สมาชิกอาวุโสตลอดชีพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๒ – ปัจจุบัน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกฎ ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เครื่องราชอิสริยาภรณ์/เครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Royal Order of the Polar Star, Commander Class.ได้รับพระราชทานจาก King Carl XVI Gustaf of Sweden เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ฐานข้อมูลวิชาการ