ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์บูรณะ ชวลิตธำรง

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณพิต คณะแพทยสาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๐๙ Diplomate of American Board of Pediatrics,University of Pennsylvania,๒๕๑๙ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง,๒๕๔๐
 • ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา,๒๕๒๓
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • หัวหน้าหอผู้ป่วยระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต (R.C.U.) พ.ศ.๒๕๓๒ – พ.ศ.๒๕๓๙
 • ศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๒๖ – พ.ศ.๒๕๓๙
ผลงานวิชาการ
 • Chavalittamrong B, Suanpan S, Boonvisut S, Chatranon W, Gershoff SN. Protein and amino acids of breast milk from Thai mothers. Am J Clin Nutrit ๑๙๘๑;๓๔:๑๑๒๖-๑๑๓๐.
 • Chavalittamrong B, Vathakanon R. Height and Weight of Bangkok children I. Standards of height and weight of Bangkok children. J Med Ass Thailand ๑๙๗๘;๖๑(suppl ๒):๑-๒๘.
 • Chavalittamrong B, Vathakanon R, Walsripong R, Rungrith W. Height, Weight, height velocity and weight velocity in school-age Bangkok children. J Trop Pediatr ๑๙๘๐;๒๖:๑๓๙-๑๔๓.
 • Chavalittamrong B, Tantiwongse P. Height and Weight of Thai Children : Update. J Med Ass Thailand ๑๙๘๗;๗๐:(Suppl ๑)๑-๔๐.
 • Chavalittamrong B, Angsusingha K, Tuchinda M, Habanananda S, Pidatcha P, Tuchinda C. Diagnostic significance of pH, lactic acid dehydrogenase, lactate and glucose in pleural fluid. Respiration ๑๙๗๙;๓๘:๑๑๒-๑๒๐.
 • Chavalittamrong B, Chearskul S, Tuchinda M. Protective value of BCG vaccination in children in Bangkok Thailand. Pediatr Pulmonol ๑๙๘๖;๒:๒๐๒-๒๐๕.
 • Chavalittamrong B, Talalak P. Tuberculous peritonitis in children. Rickham PP, Hecker Wch, Prevot J. (Eds.) Pediatric Surgery in Tropical Countries. Progress in Pediatric Surgery. Vol ๑๕ Urban & Schwarzenberg. Baltimore-Munich ๑๙๘๒;๑๖๑-๑๖๗.
 • Chavalittamrong B, Vajaradul Y, Pacharee P. Tuberculosis of the Ulna in childhood. Z Kinderchirurgie ๑๙๗๙;-๒๗:๗๕-๗๘.
 • Chavalittamrong B, Bedavanija A, Ratanarapee S. Tuberculous conjunctivitis. Ophthalmologica ๑๙๘๓;๑๘๖:๑๐๕-๑๐๘.
 • Chavalittamrong B, Chantarakul N. Tuberculous verrucosa cutis. Clin Pediatr (Phila)๑๙๗๘;๑๗:๖๒๐-๖๒๓.
ผลงานวิชาชีพ
 • ริเริ่มก่อตั้งหอผู้ป่วยระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต (R.C.U.) พ.ศ.๒๕๓๒ – พ.ศ.๒๕๓๙

ความเชี่ยวชาญ

 • กุมารเวชศาสตร์
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบุเฉพาะ ๒ อันดับสูงสุด และวัน เดือน ปีที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ได้รับ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑
 • เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๕๕ ได้รับ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ฐานข้อมูลวิชาการ