ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พญ.นิภา จรูญเวสม์

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๐๑
 • ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์เขตร้อน คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๐๗ 
 • ปริญญาเอกสาขาวิชาโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ, ๒๕๑๒ 
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์, ๒๕๐๔-๒๕๑๘ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ๒๕๑๘-๒๕๒๒ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองศาสตราจารย์, ๒๕๒๒-๒๕๒๕ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑, ๒๕๓๔-๒๕๓๖ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • ได้รับเกียรติจากทบวงวิทยาลัยของรัฐ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งแพทย์ระดับ ๑๐ และ ๑๑ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๕๐
 • ได้รับเกียรติให้พิจารณาตำแหน่งแพทย์ระดับ ๑๑ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ได้รับเชิญให้สอนนักศึกษาแพทย์ทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ในกระบวนวิชาปรสิตวิทยา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๓๓
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาวชิรมงกุฎ สาย ๓ พ.ศ. ๒๕๓๓
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก สาย ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖
ฐานข้อมูลวิชาการ