ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ (พระนิพนธ์ สุนิพนฺโธ)

ราชบัณฑิต

 • โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์ศาสตร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๕๒)
ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๑๗
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, ๒๕๑๘
 • Diplomate of the Tropical Medicine and Hygeine. DTM&H (Gold Medal), ๒๕๑๙
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป อ.ว. อายุรศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา, ๒๕๒๔
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางสาขาประสาทวิทยา อ.ว. ประสาทวิทยา แพทยสภา, ๒๕๒๗
 • Master of Medical Science, MMSc. (Clinical Epidemiology) Newcastle University, N.S.W., ประเทศออสเตรเลีย, ๒๕๓๑
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๑๒ จากวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร, ปรอ ๑๒, ๒๕๔๓
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๒๒
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๒๓
 • รองศาสตราจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๒๗
 • ศาสตราจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๓๔
 • ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๔๑
 • หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๔๑–ปัจจุบัน
 • บรรณาธิการวารสารราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖–๒๕๔๙
ผลงาน
ตำรา
 • Haemorrhagic stroke : specific issue in trial design. Bailliere Tindall, London, ๒๕๒๓
 • โรคหลอดเลือดสมอง. เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๓๔
 • โรคพาร์กินสัน. เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๓๕
 • Prevalence of dystonia and accupational cramps in Thailand. Elsevier Science, Philadelphia, 2536
 • โรคหลอดเลือดสมอง. พิมพ์ครั้งที่ ๒. เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๔๔
งานวิจัย
 • “Epidemiology of stroke in the elderly in Thailand.” Journal of Medical Association of Thailand, ๒๕๔๑
 • “Stroke epidemiological data of nine Asian countries.” Journal of Medical Association of Thailand, ๒๕๔๓
 • “Steroids have no role in stroke therapy.” Stroke, ๒๕๔๗
 • “Grave prognosis on spontaneous intracerebral haemorrhage: GP on stage score.” Journal of Medical Association of Thailand, ๒๕๔๙
 • ฯลฯ
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • รางวัล “เหรียญทอง” ในฐานะที่ได้คะแนนเป็นที่ ๑ ตลอดหลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อน (DTM&H) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๑๙
 • ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” สาขาแพทยศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อใน สาขาวิชาประสาทวิทยา ณ โรงพยาบาล Royal Victoria Infirmary เมือง Newcastle upon Tyne ประเทศอังกฤษ, ๒๕๒๐
 • ทุนมูลนิธิ “รอคกี้เฟลเลอร์” ให้ไปศึกษาต่อในวิชาระบาดวิทยาคลินิก ณ Newcastle University, New South Wales, ประเทศออสเตรเลีย, ๒๕๒๖
 • รางวัล “เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ในฐานะครูแพทย์ดีเด่น ผู้อุทิศตนเพื่อการสอนทาง
 • ด้านคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๓๒
 • รางวัล “อาจารย์ตัวอย่าง” ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๓
 • รางวัล “ผลงานวิจัยดีเยี่ยมทางคลินิก ประจำปี ๒๕๓๕” ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๓๕
 • รางวัล “Man of Achievement Award” จาก International Biographical Centre, Cambridge ประเทศอังกฤษ, ๒๕๓๕
 • รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย
 • รางวัลและยกย่องเป็น “International Man of the Year 1993” จาก International Biographical Centre, Cambridge ประเทศอังกฤษ, ๒๕๓๖
 • รางวัลและยกย่องเป็น “WHO’S WHO OF THE YEAR 1993” จาก American Biographical Institute, Inc. สหรัฐอเมริกา, ๒๕๓๖
 • ได้รับโล่เกียรติคุณ “นักบริหารผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น” ประจำปี ๒๕๓๘ และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ๓ ประเภทคือ นักบริหารงาน “วารสารการแพทย์ จรรยาบรรณดีเด่น” นักบริหาร “ผู้มีคุณธรรมดีเด่น” นักบริหารดีเด่น “สาขาบริหารผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” จากสโมสรนักบริหารจรรยาบรรณดีเด่น นิตยสารศูนย์ข่าววิทยุและโทรทัศน์ และนิตยสารผู้นำนักบริหาร
 • “ศิษย์เก่าดีเด่น” ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐
 • “บุคคลตัวอย่างแห่งปี ๒๕๔๒” โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 • แพทย์ดีเด่น “รางวัลทุนสมเด็จพระวันรัต” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • “ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น” สาขาผลงานด้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์
 • “ข้าราชการดีเด่น” ประจำปี ๒๕๔๘ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ฐานข้อมูลวิชาการ
 • Google Scholar