ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ธวัชชัย สันติสุข

ราชบัณฑิต

 • โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิทยาศาสตร์
ประวัติการศึกษา
 • วนศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๑๐
 • ปริญญาโท สาขาพฤกษอนุกรมวิธาน มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร, ๒๕๑๓
 • ปริญญาเอก สาขาพฤกษอนุกรมวิธาน มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก, ๒๕๑๙
ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการจัดทำอนุกรมวิธานพืช
  วาระ (พ.ศ. 2528 – พ.ศ. ๒๕๕๙)
 • กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์
  วาระ (พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 25๕๘)
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • นักวิชาการป่าไม้ตรี หอพรรณไม้, ๒๕๑๐
 • ผู้อำนวยการ ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้, ๒๕๓๓
 • นักวิชาการป่าไม้ ๙ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำรวจและจำแนกพันธุ์ไม้, ๒๕๓๗
 • นักวิชาการป่าไม้ ๑๐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำรวจและจำแนกพันธุ์ไม้, ๒๕๔๑
ผลงานวิชาการ
 • “พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต.” ใน ความหลากหลายทางชีวภาพ ในประเทศไทย. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับพิเศษ, ๒๕๓๒
 • “พรรณไม้เขตอบอุ่นของประเทศไทย.” ใน หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ. ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๔
 • ป่าพรุ. มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๔
 • “ป่าเมฆ.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับผนวก ๒๕๓๖
 • “พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน.” ใน สารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๑๒, ๒๕๓๙
 • “ป่าสาละ.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒, ๒๕๔๒
 • ฯลฯ
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • นักวิจัยเกียรติคุณ มูลนิธิ Alexander von Humboldt มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี, ๒๕๓๐
 • ศาสตราจารย์อาคันตุกะ Centre for SE. Asian Studies มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น, ๒๕๓๕
 • ศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๙
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
 • มหาวชิรมงกุฎ
ฐานข้อมูลวิชาการ