ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ภาคีสมาชิก

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว พ.ศ. ๒๕๓๘ (Doctor of Engineering, Computer Science, Tokyo Institute of Technology, 1995)
 • ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว พ.ศ. ๒๕๓๕ (Master of Engineering, Computer Science, Tokyo Institute of Technology, 1992)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว พ.ศ. ๒๕๓๓ (Bachelor of Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Tokyo Institute of Technology, 1990)
ตำแหน่ง
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded System – ICTES) ภายใต้โครงการ TAIST Tokyo Tech สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (๒๕๕๑ – ปัจจุบัน)
 • หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (๒๕๕๒ – ๒๕๕๗)
 • ผู้ประสานงานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (๒๕๕๑ – ๒๕๕๒)
 • หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (๒๕๔๗ – ๒๕๕๑)
 • ผู้ประสานงานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (๒๕๔๗ – ๒๕๕๑)
 • กรรมการสาขาวิชาการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (๒๕๕๙ -ปัจจุบัน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงมหาดไทย (๒๕๕๖ – ปัจจุบัน)
ผลงานสำคัญ
 • Thanaruk Theeramunkong, Introduction to Concepts and Techniques in Data Mining and Application to Text Mining, Techniques to transform data and information into knowledge with plenty of comprehensible examples, Thammasat University Press, ISBN: 978-616-314-013-5, 308 p., November 2012. (Book)
 • รางวัลเหรียญทองเกียรติยศจากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ กรุงเจนีวา-สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘
 • บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ กว่า ๓๓ บทความ (dblp.uni – trier.de)
 • บทความวิชาการเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ มากกว่า ๘๐ บทความ
 • นักศึกษาปริญญาเอกในที่ปรึกษา จบ ๑๓ คน
ฐานข้อมูลวิชาการ