ศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาระบบโลกและวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการในคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา  วาระ  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน)
 • ประธานในคณะกรรมการจัดทำพจจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา วาระ  (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Agriculture Kyoto University, ญี่ปุ่น
 • Doctor of Agriculture Kyoto University, ญี่ปุ่น
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสภาวิจัยแห่งชาติ
 • รองประธานอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย ในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผลงานที่สำคัญ

มีเอกสารวิชาการ หนังสือ ตำรา และบทความวิจัย กว่า 100 ชิ้น รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กว่า 35 ฉบับ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง ได้แก่                  

 • ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และคณะ.  2556.  เขื่อนสลายกำลังคลื่นและกันตะกอนปากร่องน้ำ. สิทธิบัตรไทย หมายเลขที่ 34752 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 • ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และคณะ.  2557.  แท่งเสาสลายกำลังคลื่นชนิดสวมอุปกรณ์หัวเสา สิทธิบัตรไทย หมายเลขที่ 41409 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และคณะ.  2560.  แท่งเสาสามเหลี่ยมสลายกำลังคลื่น สิทธิบัตรไทย หมายเลขที่ 53492 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล.  2561.  ระบบป้องกันชายหาดแห้งด้วยวิธีระบายน้ำสู่ชั้นน้ำใต้ดิน  คำขอสิทธิบัตรไทย หมายเลขที่ 1801000912 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๓
 • รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียนดีเด่น คณะกรรมการลูกโลกสีเขียว  พ.ศ. ๒๕๕๑
 • รางวัลจุลมงกุฏ: เกียรติภูมิวิทยา คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
 • มหาวชิรมงกุฎ  ๕  ธันวาคม   พ. ศ.๒๕๕๓
ฐานข้อมูลวิชาการ