ติดต่อ

กองวิทยาศาสตร์ 

๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐, ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๗๗ ต่อ ๔๐๑๑, ๓๐๓๕, ๓๐๔๐, ๓๐๓๙

สอบถามศัพท์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีทางภาพ ธรณีวิทยา ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ พฤกษศาสตร์ พลังงาน แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สัตววิทยา

๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๓

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๓