รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

วัน เดือน ปี เกิด

วันที่   ๒๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

ภาคีสมาชิก

แต่งตั้งเมื่อวันที่  ๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  สาขาวิชาอายุรแพทย์ ประเภทวิชาแพทยศาสตร์  และทันตแพทย์ศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคราวประชุมคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรรมศัพท์แพทยศาสตร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี พบ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
 • ปริญญาโท วท.ม. (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
 • ปริญญาเอก Ph.D. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ประกาศนียบัตร – European Diploma of Intensive Care Medicine พ.ศ. ๒๕๕๖ – Clinical Fellowship Training in Critical Care Medicine, Multidisciplinary Critical Care Training Program, Department of Critical Care Medicine, University of Pittsburgh School of Medicine, Pennsylvania, USA. พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๔ – CRISMA Research Fellowship Training in Critical Care Nephrology, Department of Critical Care Medicine, University of Pittsburgh School of Medicine, Pennsylvania, USA. พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๓
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
 • รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประวัติการทำงานวิชาชีพ
 • ตำแหน่งนายแพทย์ระดับ ๕ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๙)
 • ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ A๕ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐)
 • ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ A๔ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๒)
 • ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ A๓ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน)
ประวัติการทำงานบริหาร
 • หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน)
 • รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)
ผลงานวิชาการ
 • บรรณาธิการหนังสือ ๕ เล่ม
 • บทความใน (Thai Textbook) ๔๐ เรื่อง, (International Textbook) ๘ เรื่อง
 • บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor จำนวน ๖๐ บทความ
 • การถูกนำไปอ้างอิง (citation) จำนวน ๗๓๖ ครั้ง ข้อมูลจาก SCOPUS วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ h-index = ๑๓
ผลงานวิชาชีพ
 • เป็น Subject Editor ของวารสาร Nephrology (Carlton) จนถึงปัจจุบัน
 • เป็น Associate Editor ของวารสาร Case Report in Acute Medicine จนถึงปัจจุบัน
 • เป็น Member ของ the 18th Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) International Consensus Conference, Detection and Management of AKI in Developing World, ๒๗-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙, เมืองไฮเดอรัด ประเทศอินเดีย
 • เป็น Steering Committee ของ Kidney Disease Improving Global Outcome, Controversies
  Conference of AKI, ๒๖-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เมืองโรม ประเทศอิตาลี
ความเชี่ยวชาญ
 • ด้านเวชบำบัดวิกฤต โรคไต โรคไตในเขตร้อน
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • ๒๕๖๒ รางวัลนักวิจัยดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒
 • ๒๕๖๒ รางวัลผลงานวิจัยเรื่อง ระบาดวิทยาของภาวะไตวายเฉียบพลันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รางวัลที่ ๓) จาก International Society of Nephrology งานประชุมวิชาการ World Congress Nephrology เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
 • ๒๕๖๒ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นเรื่อง The effect of polymyxin B hemoperfusion on modulation of human leukocyte antigen DR in severe sepsis patients ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ๒๕๖๑ รางวัลผลงานวิจัย Best Abstract Award เรื่อง “Fluid overload as a predictor of major adverse kidney event ๒๘”งานประชุมวิชาการ “2nd Asia Pacific AKI CRRT” ๒๑-๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ Taipei Marriot Hotel, เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์
ฐานข้อมูลวิชาการ