ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • ประธานสำนักวิทยาศาสตร์  วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน)
 • กรรมการในคณะกรรมการกิจการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Diploma in Advanced Anim. Physiol. & Biochem, FRVAC, Denmark
 • Ph.D. in Animal Nutrition, University of Glasgow, Scotland, U.K.
ประวัติการทำงาน
 • อดีตอาจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา
 • คณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมไทย ราชบัณฑิตยสภา
 • รองผู้อำนวยการวิชาการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลงานสำคัญ
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่มากกว่า ๒๐๐ เรื่อง เช่น
 • Chaiyabutr, N. and Johnson, H.D. The Regulation of Body Fluids and Electrolytes of the Buffalo in a Hot Environment. In: Physiological Aspects of Digestion and Metabolism in Ruminants. (edited, Tsuda, T., Sasaki, Y. and Kawashima, R.) Academic Press, Inc., San Diego, California p. 297-319, 2534.
 • Chaiyabutr, N. and Sitprija, V. Pathophysiological effects of Russell’s viper venom on renal function. J. Nat Toxins. 8(3): 351-358, 2542.
 • Chaiyabutr, N., Thammacharoen, S., Komolvanich, S., Chanpongsang, S., Effects of long-term exogenous bovine somatotropin on water metabolism and milk yield in crossbred Holstein cattle. J. Agri. Sci. (Cambridge), 145: 173-184., 2550
 • Narongsak Chaiyabutr, Sumpun Thammacharoen, Siripen Komolvanich and Somchai Chanpongsang. Effects of long-term administration of recombinant bovine  somatotropin on the concentration of metabolites in milk in different stages of lactation  in crossbred Holstein cattle. Anim. Sci. J. 79(1), 41-50, 2551
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • นักวิจัยดีเด่นทางด้านปศุสัตว์ จาก 6th Asian-Australasian Association of Animal Production Society (AAAP), Congress, ปี ๒๕๓๕
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี ๒๕๓๘
 • สัตวแพทย์ตัวอย่าง สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๔๑
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๔๕
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๒๕๔๓
 • ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (ชั้น ๔)   ๒๕๔๖
ฐานข้อมูลวิชาการ