ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการจัดทำฐานข้อมูลคำในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วาระ
  (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑
 • M.S. (Computer Science) หาวิทยาลัยอิลลินอยส์ วิทยาเขตเออร์บานา-แชมเพน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๕    
 • Ph.D. (Computer Science) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ วิทยาเขตเออร์บานา-แชมเพน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๕
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๑ – ๒๕๒๒
 • Visiting Assistant Professor, Center for Advanced Studies, University of Illinois at Urbana- Champaign, USA พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๒๙
 • Visiting Assistant Professor, Department of Computer Science, University of Illinois at Urbana- Champaign, USA พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๒๙
 • Assistant Professor, The Center for Advanced Computer Studies, University of Louisiana, USA พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๗
 • Associate Professor, The Center for Advanced Computer Studies, University of Louisiana, USA พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘
 • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๒
 • ศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงาน
ตำรา
 • C. Lursinsap, “Design and Analysis of Algorithms”, SUM Publishing, Bangkok, Thailand, 2000
บทความ
 • T. Raichareon and C. Lursinsap, “A Divide-and-Conquer Approach to the Paiwise Opposite   Class-Nearest Neighbor (POC-NN) Algorithm”, Pattern Recognition Letters, 26 (2005), 1554 – 1567
 • K. Sookhaphibarn and C. Lursinsap, “A New Feature Extractor Invariant to Intensity, Rotation, and Scaling of Color Images”, Information Sciences, Vol. 176, Issue 14, July 2006, pp. 2097 – 2119 “Face Detection and Facial Feature Localization without Considering the Appearance of Image Context”, Image and Vision Computing, 25 (2007), 741 – 753
 • S. Chiewchanwattana, C. Lursinsap, C.H. Chu, “Imputing Incomplete Time-Series Data Based on Varied – Window Similarity Measure of Data Sequences”, Pattern Recognition Letters , 28 (2007), 1091 – 1103
 • W. Leelapatra, K. Kanchanasut, and C. Lursinsap, “Displacement BDD and Geometric Transformations of Binary Decision Diagram Encoded Images”, Pattern Recognition Letters, 29 (2008), 438-456
ความเชี่ยวชาญ
 • Neural Computing, Machine Intelligence, Algorithm Design, System Modelling, Bioinformatics
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔
 • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓
 • ชื่อและประวัติปรากฏใน Marquist Who’s Who, USA ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมากรณ์ช้างเผือก  ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ฐานข้อมูลวิชาการ