ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรชยันต์ พิเชียรสุนทร

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • เลขาสำนักวิทยาศาสตร์ วาระ (พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2557)
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เภสัชศาสตร์ วาระ (พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์การอาหาร วาระ (พ.ศ. 2560 – วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์การอาหาร วาระ ( ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส วาระ (พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน)
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ วาระ (พ.ศ. 2551 –ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์แผนจีนแห่งกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน, ๒๕๒๒
 • ประกาศนียบัตรเภสัชกรรมแผนโบราณ สมาคมแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ๒๕๒๔
 • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๔
 • Doctor of Philosophy (Natural Product Chemistry and Pharmacognosy) มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สหรัฐอเมริกา, ๒๕๓๒
ตำแหน่ง
 • อาจารย์ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๒
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๙
 • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๗
 • หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรรมการในคณะกรรมการจัดทำตำรายาของประเทศไทย (ในฐานะผู้แทนสมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย)
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนยาพัฒนาจากสมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ผลงานสำคัญ
  งานวิจัย
 • ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงส์. “ที่มาของคำ ‘โกษฐ์’ และโกษฐ์ที่ใช้ในยาไทย.”วารสารราชบัณฑิตยสถาน
  ๒๕๔๖; ๒๘ (๑): ๑๑๘-๒๔.
 • ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงส์. “แหล่งทางพฤกษศาสตร์ของเทียนเยาวพาณี.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน
  ๒๕๔๖; ๒๘ (๓): ๗๔๖-๕๖.
 • ชยันต์ พิเชียรสุนทร และณัฐพงษ์ วิชัย. “แหล่งทางพฤกษศาสตร์ของจันทน์แดง.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๗; ๒๙ (๑): ๒๕-๓๔.
ตำรา
 • ชยันต์ พิเชียรสุนทร (ผู้แปลและเรียบเรียง). คู่มือสุขภาพประจำบ้าน. (จากต้นฉบับภาษาอังกฤษ The essential family guide to conventional and complementary medicine โดย Dr. David Peters บรรณาธิการที่ปรึกษา). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คลินิกสุขภาพ, ๒๕๔๕.
 • พรรณี ปิติสุทธิธรรม และชยันต์ พิเชียรสุนทร (บรรณาธิการ). ตำราวิทยาวัคซีน ว่าด้วยวัคซีนรุ่นใหม่. กรุงเทพฯ :       บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๔๖.
บทความ
 • ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงส์. “ภูมิปัญญาไทยด้านการใช้สมุนไพร.” ในราชบัณฑิตยสถาน,  กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร การสัมมนาโครงการปราชญ์เพื่อแผ่นดิน   ครั้งที่ ๒ เรื่อง ฐานปัญญาไทยในโลกสากล ๒๕๔๓. หน้า ๑๘๓-๒๑๖.
 • ชยันต์ พิเชียรสุนทร, สมชัย บวรกิตติ และวิเชียร จีรวงส์. “พฤกษโอสถ.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๕;๒๗      (ฉบับพิเศษ) : ๖๓๙-๖๖๒.
 • ชยันต์ พิเชียรสุนทร และสมชัย บวรกิตติ. “ภูมิปัญญาไทยทางการแพทย์.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๖;๒๘ (๔) : ๑๒๔๑-๑๒๖๐.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ฐานข้อมูลวิชาการ