ดร.จำลอง เพ็งคล้าย

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • ประธานกรรมการจัดทำอนุกรมวิธานพืช วาระ (พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน)
 • ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์ วาระ (พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2561)
 • ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ป่าไม้ วาระ (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • วนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๐๒
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • หัวหน้าหมวดทำไม้กระยาเลย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, ๒๕๐๓
 • เจ้าพนักงานป่าไม้ กองค้นคว้า กรมป่าไม้, ๒๕๐๔
 • หัวหน้าแผนกพฤกษศาสตร์และสัตวศาสตร์ป่าไม้, ๒๕๐๗
 • หัวหน้าฝ่ายพฤกษศาสตร์, ๒๕๒๒
 • ผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์ (นักวิชาการป่าไม้ ๙), ๒๕๓๒
 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางพฤกษศาสตร์ (นักวิชาการป่าไม้ ๑๐), ๒๕๓๘
ผลงานวิชาการ
บทความ
 • คำอธิบายชื่อพรรณไม้ในสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เช่น เลียง สน สมอ สะท้อน สัก สาเก สาคู หม้อแกงลิง
บทความในวารสาร เช่น
 • “ความหลากหลายและการเรียนรู้พรรณพืชเมืองไทย.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑, ๒๕๔๕.
 • “ป่าชายหาด.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๓, ๒๕๔๕.
 • “การสำรวจทางชีวภาพของไทย.” วารสารพิเศษโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, ทรัพยากรไทย, ธรรมชาติแห่งชีวิต, ๒๕๔๖.
 • “พรรณพืชหมู่เกาะช้าง (ตอนที่ ๑).” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓, ๒๕๔๖.
 • “พรรณไม้วงศ์ไม้ก่อของไทย.” (ร่วมเป็นคณะ) ในเอกสารโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT), กรุงเทพฯ, ๒๕๔๙.
 • “Three new species and a new variety of Fagaceae from Thailand.” Thai Forest Bulletin (Botany) Volume 32, 2004.
 • “Two new species of Diospyros (Ebenaceae) from Thailand.” Thai Forest Bulletin (Botany) Volume 33, 2005.
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • ผู้มีผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๒๖
 • เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, ๒๕๓๒
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๕
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๕
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ฐานข้อมูลวิชาการ