ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ประเภทวิชาเทคโนโลยี สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการในคณะจัดทำพจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๔
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๗
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Civil Engineering) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน, ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๒๐
 • ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๕
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (พ.ศ. ๒๕๒๐ – พ.ศ. ๒๕๕๒)
 • ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)
ประวัติการทำงานบริหาร
 • คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (พ.ศ. ๒๕๓๙ – พ.ศ. ๒๕๔๙)
 • ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๕)
ผลงานวิชาการ
 • มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิจัยนานาชาติมากกว่า ๑๐๐ เรื่อง
 • ตำรา Organic Waste Recycling Technology, Management and Sustainability ๔th Edition, IWA Publishing, London, ค.ศ. ๒๐๑๗.
ความเชี่ยวชาญ
 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการนำของเสียมาใช้ใหม่
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘
 • รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓
 • รางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓
 • Biwako Prige for Ecology, Shiga Prefecture, Japan พ.ศ. ๒๕๔๑
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (ชั้น ๔) วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ฐานข้อมูลวิชาการ