ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • ประธานคณะกรรมการบัญญัติศัพท์คอมพิวเตอร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๒๙ – พ.ศ. ๒๕๔๕)
 • ประธานคณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ วาระ (พ.ศ. ๒๕๓๘ – พ.ศ. ๒๕๔๕)
 • กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วาระ (พ.ศ. 2552 –ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้าง) (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๘
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ๒๕๑๐
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ๒๕๒๐
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ๒๕๑๐ ผู้ช่วยศาสตรจารย์สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ๒๕๐๒–๒๕๒๓
 • รองศาสตราจารย์สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ๒๕๒๔–๒๕๓๒
 • คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ๒๕๒๖–๒๕๓๙
 • บริษัทแอดวานซ์ รีเสิรช, ๒๕๓๔-๒๕๓๖
 • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ๒๕๓๖–๒๕๓๘
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ๒๕๓๗–๒๕๔๔
 • รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ๒๕๔๐
 • ที่ปรึกษาบริษัท I.C.C. International Public Company
ผลงานวิจัย
 • ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ต่อราชการไทย
 • การสำรวจการใช้ ICT ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
 • มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม
 • การพัฒนาระบบจัดการโครงการวิจัยของประเทศ Nutronal Research Project Management (NRPM) และ National Research Management System (NRMS)
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ฐานข้อมูลวิชาการ