ศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

ภาคีสมาชิก

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สาขาอายุรศาสตร์  ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๔- ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๖
 • ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยาที่ภาควิชาประสาทวิทยามหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๑
 • ฝึกอบรมพิเศษด้านโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ที่ภาควิชาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองเซนต์ หลุยส์ รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒
 • วุฒิบัตรแพทย์สาขาประสาทวิทยา สหรัฐอเมริกา (American Board of Psychiatry and Neurology) พ.ศ. ๒๕๔๒
 • อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาประสาทวิทยา (แพทยสภา ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๔๓
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ
 • โรคของระบบประสาทส่วนปลายและกล้ามเนื้อ, ประสาทวิทยาผู้สูงอายุ, ภาวะปวดและการบรรเทา
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน   
ผลงานทางวิชาการ
 • หนังสือ ๑ เล่ม บทในตำราประมาณ ๕๐ บท
 • บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน ๔๑ บทความ (ฐานข้อมูล Scopus)
 • การถูกนำไปอ้างอิง (citation) จำนวน ๗๒๑ ครั้ง ข้อมูลจาก Scopus วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ h-index = ๑๔ จำนวน ๑๑๓๒ ครั้ง ข้อมูลจาก Google Scholar วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ h-index = ๑๙
เกียรติประวัติและรางวัลสำคัญที่เคยได้รับ
 • ๒๕๔๗ Best Platform Oral Presentation 11th Asia Oceanic Congress of Neurology
 • ๒๕๔๙ อาจารย์แพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และแพทยสภา
 • ๒๕๕๔ Best Poster Presentation Award 4th Association of South East Asian Pain Societies
 • ๒๕๕๕ Best Young Investigator Award ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๔ นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ๒๕๕๖ แพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และ แพทยสภา
 • ๒๕๖๐ ครูดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. ๒๕๖๐
ฐานข้อมูลวิชาการ