รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ

วัน เดือน ปี เกิด

วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๘ 

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภา
ประวัติการศึกษา
 • MB BS (แพทยศาสตร์บัณฑิต) University of London (England), ๒๕๑๒
 • LRCP, MRCS, Royal College of Physicians and Royal College of Surgeons of London (England), ๒๕๑๒
 • FRCS, Royal College Surgeons of England, ๒๕๑๘
 • MD (Thesis) University of London (England), ๒๕๒๕
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ The Royal College of Surgeons of England ประเทศอังกฤษ, ๒๕๒๘–๒๕๓๓
 • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรงพยาบาล Royal Marden Hospital (London)
 • รองศาสตราจารย์ Royal College of Surgeons England, ๒๕๒๘ – ๒๕๓๓
 • กรรมการสอบ F.R.C.S. ของ England
 • ได้รับรางวัล BUCKSTON-BROWN MEDAL ของ Medical Society of London (รางวัลนี้ให้ทุก ๓ ปี แข่งขันจากทุกแขนงของแพทยศาสตร์)
 • Cutlers Surgical Research Award
 • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
 • Consultant Surgeon and Head of Breast Unit
 • เคยได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการสอบวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ของราชวิทยาลัยศัลยศาสตร์ กรุงลอนดอน
 • อาจารย์พิเศษสังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปลาย พ.ศ. ๒๕๔๘
 • หัวหน้าศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ ตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ฐานข้อมูลวิชาการ