ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กฤษณา ชุติมา

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สาขาวิชาเคมี ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ วาระ (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2562)
 • กรรมการชำระพจนานุกรม
 • กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ วาระ (พ.ศ. 2551 –ปัจจุบัน)
 • ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ วาระ ( พ.ศ. 2548 – 25 กุมภาพันธ์ 2562)
 • สารานุกรม
 • ศาสตราจารย์ ทางวิชาเคมี (พ.ศ. ๒๕๑๗)
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๙๑
 • ปริญญาโท M.S. (เคมี) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา, ๒๔๙๖
 • ปริญญาเอก Ph.D. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเพอร์ดิว สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๕
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
ประวัติการทำงานบริหาร
 • หัวหน้าแผนกวิชาเคมี (พ.ศ. ๒๕๐๐ – พ.ศ. ๒๕๑๒)
 • หัวหน้าภาควิชาเคมี (พ.ศ. ๒๕๑๒ – พ.ศ. ๒๕๒๑)
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๒๑ – พ.ศ. ๒๕๒๕)
 • รักษาการอธิการบดี ( มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑)
 • รักษาการอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๒๕ – พ.ศ. ๒๕๒๙)
ผลงานวิชาการ
 • ตำรา

– หลักเคมีทั่วไป เล่ม ๑ พิมพ์ครั้งที่ ๑๙ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๖
– หลักเคมีทั่วไป เล่ม ๒ พิมพ์ครั้งที่ ๑๕ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๓

 • งานแปล

– สารานุกรมสำหรับเยาวชน ชุดโลกของเรา ๑๐ เล่ม (พ.ศ. ๒๕๔๕) แปลจาก Your World A First Encyclopedia พิมพ์และจำหน่ายโดย Kingfisher Publications Plc, ๑๙๙๙

เกียรติคุณที่ได้รับ
 • นักวิทยาศาสตร์อาวุโสผู้มีผลงานดีเด่นของประเทศไทย, ๒๕๓๙
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาวชิรมงกุฎ (พ.ศ. ๒๕๒๗)
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ. ๒๕๔๒)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗)
ฐานข้อมูลวิชาการ