ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเมื่อวันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๑๙  สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประเภทวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
 • MBBS โรงเรียนแพทย์กายส์ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒
 • MRCP Royal College of Physicians of London, U.K. พ.ศ. ๒๕๐๖
 • FRCP Royal College of Physicians of London, U.K. พ.ศ. ๒๕๑๙
ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • นายกราชบัณฑิตยสถาน
  วาระที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๖)
  วาระที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๔๘)
 • อุปนายกคนที่ ๑
  วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๔)
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • อ.ก.ม.วิสามัญพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๕๒
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว.) พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๓
 • กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๓
ประวัติการทำงานวิชาชีพ
 • นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๐
 • กรรมการสหพันธ์ประสาทวิทยาโลก พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๔๐
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๔
 • สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๓ วาระ) พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๔
 • ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๗
 • ที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกด้านประสาทวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๓
 • สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานกรรมาธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๓
 • รองประธานสหพันธ์ประสาทวิทยาโลก พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
ประวัติการทำงานบริหาร
 • หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๙
 • คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๘
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๒
 • อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
 • ประธานกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๓
 • ประธานกรรมการบริหารกิจการสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔
 • นายกราชบัณฑิตยสถาน (วาระที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖
 • นายกราชบัณฑิตยสถาน (วาระที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘
ผลงานวิชาการ
 • VEJJAJIVA A, Teasdale G. Serum Creatine Kinase and Physical Exercise. Brit Med J. 1965; 1:1653-4. – VEJJAJIVA A, Foster JB, Miller H. Motor Neuron Disease. A Clinical Study. J Neurol Sci. 1967; 4: 299-314. VEJJAJIVA A. Multiple Sclerosis in Thailand. Neurol J Southeast Asia. 1997; 2:7-10.
 • VEJJAJIVA A. Neurology in Thailand. In:Tropical Neurology. Ed: Spillane JD. UK, Oxford, Oxford University Press, 1973; pp. 335-352.
 • VEJJAJIVA A. Neurological disorders in Southeast Asia. In: Oxford Textbook of Medicine. Eds: Weatherall DJ, Ledingham JGG, Warrell DA. UK, Oxford, Oxford University Press, 1983; pp. 21.155-21.157.
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. ๒๕๔๑
 • เหรียญทององค์การอนามัยโลก (World Health Organization Tobacco or Health Medal) พ.ศ. ๒๕๓๙
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๔
  • ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๖
  • ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๔๖
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔
 • มหาวชิรมงกุฎ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
ฐานข้อมูลวิชาการ