ศาสตราจารย์พิเศษ ทพ.สิทธิ ส. ศรีโสภาค

วัน เดือน ปี เกิด

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๔๗๗

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๙ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการบัญญัติศัพท์แพทยศาสตร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๔)
 • กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ วาระ  (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๒)
 • คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์วิทยาศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๘)
ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๕๐๖
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๕๑๑
ประวัติการทำงาน
 • ทันตแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมการแพทย์, ๒๕๐๖-๒๕๐๙
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์, ๒๕๑๑
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๑๑-๒๕๓๘
 • หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๑๘-๒๕๓๑
 • กรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔-๒๕๔๔
 • อนุกรรมการบัญญัติศัพท์อุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘–๒๕๔๗
 • อาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓–ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔–ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ (วาระ ๔ ปี), ๒๕๔๖
 • กรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล (วาระ ๓ ปี), ๒๕๔๗
ผลงาน
 • หนังสือ “ศัพท์แพทยศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 • ราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ์
 • ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒,๐๐๐ เล่ม
 • ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๓,๐๐๐ เล่ม
 • “Anomalous atlanto-occipital fusion.” J. Dent. Assoc. Thai. 24 : 307-316, 2517.
 • “บทที่ ๔๙ ฟันกับสิ่งแวดล้อม.” ใน สมชัย บวรกิตติ, จอห์น พี. ออฟทัส. กฤษฎา ศรีสำราญ (บรรณาธิการ) ตำราเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์ ๒๕๔๒, หน้า ๗๘๕-๘๐๑.
 • “ปากแหว่งและเพดานโหว่กับทันตแพทย์.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๔ ; ๒๖ (๒) กุมภาพันธ์-พฤษภาคม : ๑๒๔-๑๔๔.
 • “โรคเยื่อบุเมือกในช่องปากที่ทำความเจ็บปวด.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๕; ๒๗ (๒) เมษายน-มิถุนายน : ๔๔๑-๔๕๐.
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘-๒๕๔๓
 • รางวัลมหิดลทยากร จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐
 • ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑
 • พ่อตัวอย่างแห่งชาติ, ๒๕๔๘
 • เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ (ประจำปี ๒๕๔๖), ๒๕๔๙
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ฐานข้อมูลวิชาการ